شعر در مورد اسم ملیحه

شعر در مورد اسم ملیحه ,شعر درباره اسم ملیحه,شعر برای اسم ملیحه,شعر در باره اسم ملیحه,شعر با اسم ملیحه,شعر درمورد اسم ملیحه,شعر با کلمه ملیحه,شعر با کلمه ی ملیحه,شعری در مورد اسم ملیحه,شعری درباره اسم ملیحه,شعری برای اسم ملیحه,شعر درباره ی اسم ملیحه,شعر در مورد نام ملیحه,شعر برای نام ملیحه,شعر درباره نام ملیحه,شعر با نام ملیحه,شعر درمورد نام ملیحه

شعر در مورد اسم ملیحه

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد اسم ملیحه برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سخنش اندک و ملیح ملیح

همچو توقیع دوربین فصیح

شعر صنم , شعر در مورد صنم , شعر در وصف صنم , شعر درباره صنم

شعر در مورد اسم ملیحه

شعر فقر , شعر در مورد فقر , شعر در وصف فقر , شعر درباره فقر

هم فصیح سزای گفتارست

هم صبیح ملیح دیدارست

شعر اسم نرگس , شعر در مورد اسم نرگس , شعر در وصف اسم نرگس , شعر درباره اسم نرگس

شعر درباره اسم ملیحه

شعر اسم نگار , شعر در مورد اسم نگار , شعر در وصف اسم نگار , شعر درباره اسم نگار

لب لعلش شکری داد بمن

نمکین شکر شیرین ملیح

شعر اسم ندا , شعر در مورد اسم ندا , شعر در وصف اسم ندا , شعر درباره اسم ندا

شعر برای اسم ملیحه

شعر اسم نگین , شعر در مورد اسم نگین , شعر در وصف اسم نگین , شعر درباره اسم نگین

گر نهد لب بلب (فیض) شود

سخنانش همه شیرین و ملیح

شعر اسم مهتاب , شعر در مورد اسم مهتاب , شعر در وصف اسم مهتاب , شعر درباره اسم مهتاب

شعر در باره اسم ملیحه

شعر اسم مرجان , شعر در مورد اسم مرجان , شعر در وصف اسم مرجان , شعر درباره اسم مرجان

آخر نه گناهیست که من کردم و بس

منظور ملیح دوست دارد همه کس

شعر اسم نسیم , شعر در مورد اسم نسیم , شعر در وصف اسم نسیم , شعر درباره اسم نسیم

شعر با اسم ملیحه

شعر اسم مجید , شعر در مورد اسم مجید , شعر در وصف اسم مجید , شعر درباره اسم مجید

گه شعرکی ملیح سرایم به مدح این

وانگه شویم دوست چو پرویز با شکر

شعر اسم مهران , شعر در مورد اسم مهران , شعر در وصف اسم مهران , شعر درباره اسم مهران

شعر درمورد اسم ملیحه

شعر اسم محسن , شعر در مورد اسم محسن , شعر در وصف اسم محسن , شعر درباره اسم محسن

ساده یی گیرد صبیح و دلبری خواهد ملیح

همسری خواهد جمیل و شاهدی جوید جوان

شعر اسم مهدی , شعر در مورد اسم مهدی , شعر در وصف اسم مهدی , شعر درباره اسم مهدی

شعر با کلمه ملیحه

شعر اسم لیلی , شعر در مورد اسم لیلی , شعر در وصف اسم لیلی , شعر درباره اسم لیلی

بر دل ریش چه شیرین نمکی می پاشید

در حدیث نمکین جنبش آن لعل ملیح

شعر اسم نیلوفر , شعر در مورد اسم نیلوفر , شعر در وصف اسم نیلوفر , شعر درباره اسم نیلوفر

شعر با کلمه ی ملیحه

شعر اسم محبوبه , شعر در مورد اسم محبوبه , شعر در وصف اسم محبوبه , شعر درباره اسم محبوبه

از شکر خوش ترست و شیرین تر

سخن تلخ از آن لبان ملیح

شعر اسم مائده , شعر در مورد اسم مائده , شعر در وصف اسم مائده , شعر درباره اسم مائده

شعری در مورد اسم ملیحه

شعر اسم نوشین , شعر در مورد اسم نوشین , شعر در وصف اسم نوشین , شعر درباره اسم نوشین

دگر چه خوش نمکین گفت خلق بی نمکند

مگر سری که ز شور محبت است ملیح

شعر اسم نازنین , شعر در مورد اسم نازنین , شعر در وصف اسم نازنین , شعر درباره اسم نازنین

شعری درباره اسم ملیحه

شعر اسم محمود , شعر در مورد اسم محمود , شعر در وصف اسم محمود , شعر درباره اسم محمود

چون به مطلوبت رسیدی ای ملی

ح شد طلب کاری علم اکنون قبیح

شعر اسم غزاله , شعر در مورد اسم غزاله , شعر در وصف اسم غزاله , شعر درباره اسم غزاله

شعری برای اسم ملیحه

شعر اسم نغمه , شعر در مورد اسم نغمه , شعر در وصف اسم نغمه , شعر درباره اسم نغمه

دور عیسی بود و ایام مسیح

خلق دلدار و کم آزار و ملیح

شعر اسم الهام , شعر در مورد اسم الهام , شعر در وصف اسم الهام , شعر درباره اسم الهام

شعر درباره ی اسم ملیحه

شعر شخصیت , شعر در مورد شخصیت , شعر در وصف شخصیت , شعر درباره شخصیت

رابعه آن مریم معنی مسیح

آن چو لب دلبر کنعان ملیح

شعر آغوش , شعر در مورد آغوش , شعر در وصف آغوش , شعر درباره آغوش

شعر در مورد نام ملیحه

شعر اسم کیان , شعر در مورد اسم کیان , شعر در وصف اسم کیان , شعر درباره اسم کیان

شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح

چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش

شعر اسم اعظم , شعر در مورد اسم اعظم , شعر در وصف اسم اعظم , شعر درباره اسم اعظم

شعر برای نام ملیحه

شعر معرفت , شعر در مورد معرفت , شعر در وصف معرفت , شعر درباره معرفت

کان نمک رسید هین گر تو ملیح و عاشقی

کاس ستان و کاسه ده شور گزین نه شوربا

شعر شلمچه , شعر در مورد شلمچه , شعر در وصف شلمچه , شعر درباره شلمچه

شعر درباره نام ملیحه

شعر خیانت , شعر در مورد خیانت , شعر در وصف خیانت , شعر درباره خیانت

به قدر خواستنم نیست تاب سوختنم

به اسم عاشقم و اسم بی مسمائی

شعر اسم کیمیا , شعر در مورد اسم کیمیا , شعر در وصف اسم کیمیا , شعر درباره اسم کیمیا

شعر با نام ملیحه

شعر اسم فروغ , شعر در مورد اسم فروغ , شعر در وصف اسم فروغ , شعر درباره اسم فروغ

زانجا که اسم عین مسماست می دهند

هر لحظه خلعت دگر و تاج دیگرم

شعر اسم علی , شعر در مورد اسم علی , شعر در وصف اسم علی , شعر درباره اسم علی

شعر درمورد نام ملیحه

شعر اسم غزل , شعر در مورد اسم غزل , شعر در وصف اسم غزل , شعر درباره اسم غزل

فرق وصف فرحت افکنده میان ذات و اسم

گرچه اول اسم را عین مسمی کرده ای

شعر اسم محمد , شعر در مورد اسم محمد , شعر در وصف اسم محمد , شعر درباره اسم محمد

شعر در مورد اسم ملیحه